دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شایسته (دوره اول)
درج مطلب
 

برخیاز انتظارات مدرسه از دانش آموزان و اولیاء:

 

1- برنامه ریزی مناسب در منزل جهت استفاده صحیح از فرصتها در انجام تکالیف درسی.

2- حضور حداقل پانزده روز یکبار درمدرسه و پیگیری وضعیت رفتاری و آموزشی از طریق گفتگو با معاونین محترم و دبیران ارجمند در ساعات تعیین شده(زنگهای استراحت)

3- حضور در کلاسهای آموزش خانواده به منظور کسب آگاهیهای لازم درخصوص نحوه ی برخورد صحیح با فرزندان .

4- بررسی کارنامه آزمونهای جامع وهماهنگ وشناسایی نقاط ضعف دانش آموز و سعی در رفع آن از طریق مراجعه به مدرسه و گفتگو با دبیر ، مشاور یا معاونین مدرسه ،  فراهم کردن شرایط حضور دانش آموز در کلاس های فوق برنامه و ...

5- سعی در پاشیدن بذر امید به زیبایی زندگی در وجود دانش آموزان و آینده ای درخشان که در پرتو برنامه ریزی ، تلاش و پشتکار میسر خواهد شد.

6- همکاری دانش آموز با معاونین مدرسه درخصوص رعایت مقررات انضباطی و مساعدت با دانش آموزن عزیزی که در اجرای نظم مدرسه فعالیت
دارند.( گره انتظامات مدرسه)

7- شرکت فعال دانش آموز در مراسم نماز جماعت ، فعالیت های پرورشی وفرهنگی و هنری و     تهیه ی روزنامه های دیواری درزمینه های درسی و مناسبتهای مذهبی و ملی ، انجام تحقیقات علمی و ... بدیهی است این گونه فعالیتها منجر به افزایش سطح نمرات آنان در ارزشیابی های مستمر خواهد شد.

8  - حضور بموقع درمدرسه و پرهیز از غیبت و تاخیر بدیهی است در صورت وجود چنین موردی لازم است در تا قبل از ساعت 9  معاونین درجریان قرار گیرند.

9- رعایت احترام متقابل در برخوردبا دوستان و بکار گیری الفاظ مناسب                                               

10- رعایت احترام کلیه کارکنان مدرسه به هنگام رویارویی با آنان .

11- تخلیه به موقع کلاس ها درزنگهای استراحت و گذراندن زنگ استراحت در حیاط مدرسه .

12- حضور بموقع درکلاس پس از خوردن زنگ و قبل از آمدن دبیر به کلاس.

13-پرهیز از ریختن هرگونه زباله درحیاط ، راهروها و کلاس ها و رعایت نظافت سرویس های بهداشتی.

14- رعایت مقررات انضباطی ورفتار مناسب وفرم مدرسه در طول مسیر رفت و برگشت در سرویس مدارس و در مسیرهای منتهی به مدارس برای
کلیه دانش آمزان الزامیست.

15- برنامه رسمی مدرسه ساعت 7:15 صبح با انجام مراسم صبحگاه شروع می شود که این مراسم جزئی از برنامه مدرسه است و حضورکلیه دانش
آموزان الزامیست.

با
تشکر ازهمراهی شما - معاونین آموزشگاه