دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شایسته (دوره اول)
تصویر گردان
 
ممتازین و رتبه داران پایه هفتم سال96-97
 
********
 
*******
 
******
******
******
******
 
 
 
درج مطلب
 
 
درج مطلب
 
 
مدارس خاص
اسامی قبول شدگان مدارس خاص تهران
سال 97
 
ممتازین و رتبه داران پایه هشتم   
       ممتازین و رتبه داران پایه هشتم سال 96-97
 
******
******
******
******
******
******
******
 
 
 
     
 
درج مطلب
 
 
درج مطلب
 
 
ممتازین و رتبه داران پایه نهم   
 ممتازین پایه نهم
 
*******
********
*******
 
     
 
دانش آموزان با معدل بالای 19 ترم اول  
رتبه داران پایه نهم
 
*****
*****
     
 
درج مطلب
************************
کسب مقام سوم در رشته تنیس
توسط دبیرستان نمونه دولتی شایسته
در سطح شهر تهران
 
************************
کسب مقام دوم در رشته کوهپیمایی
توسط دبیرستان نمونه دولتی شایسته
در سطح شهر تهران
 
درج مطلب