دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شایسته (دوره اول)
درج مطلب
 

 مقدمه :

با شكل گيري آموزش و پرورش رسمي، مديريت مدرسه در كانون توجّه برنامه ريزان، صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفت چرا كه توجّه به اين امر مهم، موجب بهبود كيفيت فرايندها در آموزش و پرورش ميشود و زمينه ي دستيابي به نتايج مورد انتظار جامعه و توسعه ي سرمايه ي انساني را فراهم مي سازد . اين در حالي است كه همواره رويارويي با مسائل و مشكلات، عملكرد مدرسه را تحت تأثير قرار داده و باعث كاهش ميزان كارآيي و اثربخشي مديريت ميشود و ايفاي نقش، انجام مأموريتها و وظايف محوله را با مشكل روبه رو ميكند. بديهي است در چنين شرايطي اگرچه توجّه به عوامل گوناگون، متنوع و مؤثر از اهميّت ويژهاي برخوردار است امّاتوانمندسازي مديران مدارس در برنامهريزي و رهبري خلّاق فعّاليّتهاي آموزشي و تربيتي، بهره گيري از ظرفيت سرمايه هاي انساني)كاركنان، اوليا و دانش آموزان( و جلب مشاركت فعّال اين سرمايه ي ارزشمند در اداره ي امور مدرسه، مديريت منابع مادّي و همچنين جلب مشاركت مراكز و نهادهاي پيراموني بيش از هر راهبرد ديگري ارتقا و بهبودمديريت مدرسه را ممكن ميكند .

از آنجا كه هر نهاد يا سازماني براي رشد و بهبود مستمر، به يك الگو نيازمند است، آموزش و پرورش نيز به عنوان يك نهاد عظيم و اثرگذار در جامعه از اين مهم مستثني نيست و ضرورت اجراي برنامهاي كه بتواند مسير تعالي

تعالي مديريت « مديريت را تعريف،تسهيل، تسريع و دست يافتني كند چند برابر ميشود. بدين منظور برنامه اي با الهام از الگوي تعالي سازماني به منظور اجرا در سراسر كشور طراحي و توليد گرديد. مدل تعالي، نوعي  ساختار مديريتي است كه با تكيه بر اصول و مفاهيم اساسي و توجّه به معيارهاي اصلي مديريت كيفيت جامع و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي مدرسه را فراهم مي سازد. 

تعريف برنامه:

سعي دارد با تكيه بر سند تحول بنيادين و نگاهي تعالي بخش، مدرسه محور، « تعالي مديريت مدرسه » برنامه ي

مشاركت جو وكيفيت مدار ضمن تمركز بر فرايندهاي مديريتي، شرايطي را فراهم آورد تا كليه ي عوامل مؤثر در

مديريت مدرسه ضمن شناسايي ظرفيتها و تواناييهاي داخلي و پيراموني خود، با اتّخاذ رويكرد برنامه محوري نسبت

به تعيين اهداف و طراحي برنامهي عملياتي مدرسه اقدام كند و با نگاهي تيزبين و نقاد به صورت مستمر عملكرد

مدرسه خود را نسبت به نقشه ي راه يا برنامه ي عملياتي و هدفهاي قصد شده، بسنجد.

 همچنين به منظور جلوگيري از هرگونه اتلاف فرصت، با تشخيص خطاها و شكافهاي عملكردي، راههاي بهبود را

شناسايي كند و با برنامهريزي مناسب به اجراي راهكارهاي بهبود اقدام نمايد تا از اين طريق كيفيت مديريت مدرسه را ارتقا بخشيده و افزايش بهرهوري را ممكن سازد.

 ضرورت :

 سيماي مدرسه در افق چشم انداز 1444 در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با ويژگيهاي مترقي آن، سياستها

ارتقاي كيفيت آموزشي و « و اولويتهاي ابلاغي وزير محترم آموزش و پرورش جناب آقاي دكتر فاني مبني بر

همچنين ارتقاي سطح آگاهي عمومي جامعه و شكل گيري « بهبود مديريت آموزشگاهي » و « پرورشي مدارس

انتظارات جديد والدين نسبت به ماهيت و كاركردهاي مدرسه ، ما را از برنامه ريزي براي استقرار مديريت برنامه محور،

كيفيت مدار و تعالي بخش كه در شكل گيري و هويت بخشي به مدارس نقش اساسي ايفا ميكند، ناگزير ميسازد.

در راستاي پاسخگويي به اين نياز و ضرورت طراحي شده است.

اهداف:

انتظار مي رود با اجراي اين برنامه اهداف كيفي و كمّي ذيل محقق شود:

الف( اهداف کيفي:

1. زمينه سازي براي دستيابي به استانداردهاي آموزشي و مديريتي در مدارس

1. زمينه سازي به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي مدارس

1. حركت به سوي نهادينه سازي نگاه تعالي بخش در فرآيندهاي مديريتي

4. ايجاد وفاق سازماني از طريق توسعه ي فرهنگ كار گروهي در مدرسه

5. ترويج و تقويت سيستم خودارزيابي در راستاي بهبود و تعالي عملكرد مديريت در مدرسه

6. افزايش انگيزه ي مديران و ديگر كاركنان براي بهبود عملكرد

7. توسعه و تقويت مشاركت كاركنان، دانش آموزان و اوليا در امر راهبري و مديريت مدرسه

 
 
اهداف مدرسه
  1. تقویت روحیه ی مذهبی و اسلامی در دانش آموزان
  2. بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین و استفاده از فضای پاک مجازی
  3. گسترش فرهنگ پژوهش در دانش آموزان
  4. پرورش و تعمیق فرهنگ  خلاقیت در فعالیت های دانش آموزی
  5. استفاده از تجارب موفق دانش آموزان فعال جهت هدایت دیگر دانش آموزان
  6. تعامل اثربخش و فعال با خانواده
  7. توجه به نتیجه محوری در کنار فرآیند محوری
 
 
درج مطلب
مضامین کلیدی سند تحول برای اولیا
 
سند تحول
 
میثاق نامه
 
میثاق
میثاق نامه پرسنل دبیرستان
میثاق نامه دانش آموزان دبیرستان
میثاق نامه اولیای دانش آموزان